All posts by Tea

All elements partly done

From element 1 to element 94 are now all partly done. The parts of each element with linen thread are all complete. This gives an overall overview of the periodic table and where there is room for additional motifs.

hør færdig

The elements at the top are completely done. The rest of them are missing the parts made with the silk thread and the beads indicating the electrons and the filled orbitals. Besides this I “only” need to stitch some decorative motif and make the finishing before my periodic table can be hanging on the wall in my living room.

If you look closely at the picture with an observant eye, you will notice two elements being there two times. The reason for this is that IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry) is in the process of making a recommendation relating to the placement of these elements. I hope they reach to a conclusion at their next meeting.

A link to the IUPAC project regarding this.

Alle grundstoffer delvist færdige

Fra grundstof 1 til 94 er nu alle delvist færdige. Det som hørtråden skulle bruges ved for grundstofferne er helt færdigt – hvilket giver en overordnet fornemmelse af hvor der er plads til supplerende motiver rundt om det periodiske system.

hør færdig

De grundstoffer som er placeret øverst er helt færdige, de øvrige mangler elementerne med silketråden samt perlende der indikerer elektroner og fyldte orbitaler. Derudover mangler jeg ”kun” nogle dekorative motiver rundt om grundstofferne og selvfølgelig den afsluttende montering før den kan komme op og hænge på væggen i stuen.

Hvis man nærstudere billedet vil man bemærke at to grundstoffer er broderet to gange. Grunden til dette er at IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry) i øjeblikket er i gang med at lave en anbefaling for placeringen for disse to. Jeg håber de når frem til en anbefaling ved næste møde for denne arbejdsgruppe.

Et link til denne arbejdsgruppe i IUPAC.

 

 

Shells, orbitals, and where to end the system

I have started to only stitch the linen thread part of each element, why I will explain further down in this blog post.

I have now stitched so much that I had to decide which element to stop at. There have been many considerations and options to choose from, but I have ended with Plutonium as the last element based on a combination of these two thoughts:

  • The half-life on the longest living isotope, so that all with a certain half-life are included in the system (which is around the age of our planet)
  •  That I like the idea of ending with three elements named after three planets on a row (which were defined as planets at the time of the naming of the elements)

This is why the last stitched element in this periodic system is the actinide Plutonium.

This ending on the amount of elements has given room for the orbitals names, the shells names, and the maximum number of electrons in each orbital – hopefully it is going to be easy to understand for those seeing the finisched project.

Elektron placering zoom

The shells names are under Plutonium. The orbitals names on the right side of Europium and the maximum numbers of electrons on the rigth side of Gadolinium.

Elektron placering

There is probably going to go some time before the next update on this project, since I am counting on it being when I have stitched all the linen thread on all the elements.

 

Why only linen thread?

Efter stitching more and more the work became more and more difficult to handle – which I had to find a solution to. The solution was to mount the work on a scroll bar and use a stand for it.

Set-up with frame

To protect what I have already stitched (especially to avoid the silk and the pearls from harm) I roll a white towel in the roll also.
At the same time I have started to only stitch with the linen thread on each element. The plan is to mark the rest of the pattern – the part which is going to be around the periodic system – and stitch this at the same time as stitching the silk and pearls on each element.

This is why I am only stiching with the linen thread for the moment.

vinklet elektronplacering

Skaller, orbitaler og afslutning af systemet

Jeg er begyndt kun at broderer de dele af hvert grundstof som broderes med hørtråden. Hvorfor kommer længere nede i denne blog.

Jeg er nu nået så langt at jeg måtte bestemme ved hvilket grundstof mit periodiske system skal holde. Der har været mange overvejelser og muligheder, men jeg er endt med at det sidste grundstof er plutonium ud fra en kombination af to betragtninger:

  • Halveringstiden på den længst levende isotop, så alle med en hvis halveringstid inkluderes i systemet (som er omkring jorden nuværende alder)
  • At jeg syntes godt om at afslutte med tre grundstoffer opkaldt efter tre planeter på række (som var defineret som planeter på navngivningstidspunktet af grundstofferne)

Derfor er det sidst angivne grundstof i dette broderede periodiske system actiniden plutonium.

Denne afslutning i mængden af grundstoffer har givet plads til angivelse af orbitalernes navne, skallernes navne samt hvor mange elektroner der maksimalt kan være i hver orbital – forhåbenligt så det er let at gennemskue for en beskuer.

Elektron placering zoom

Skallernes navne er angivet under plutonium. Orbitalernes er på højre side af europium og det maksimale antal elektroner i hver orbital er angivet på højre side af grundstoffet gadolinium.

Elektron placering

Der går nok lang tid inden den næste opdatering kommer, da jeg regner med at dette bliver når jeg har broderet alt det som skal bruge hørtråd på alle grundstofferne.

 

Hvorfor nu kun hørtråd?

Efterhånden som jeg har broderet mere og mere blev det mere uhåndterbart – hvilket jeg måtte finde en løsning på. Denne løsning blev at montere arbejdet på en såkaldt rulleramme og så bruge et stativ til at holde rammen.

Set-up with frame

For at beskytte det allerede broderede (især for at undgå at silken flossede samt perlerne) ruller jeg et hvidt håndklæde med på rullen.
Samtidig er jeg begyndt kun at brodere hørtrådsdelen af hver grundstof. Planen er så efterfølgende at markere det resterende mønster – altså det som skal omkranse det periodiske system – og brodere dette samtidig med at jeg tilføjer silketråden og perlerne til hvert grundstof.

Så derfor brodere jeg kun hørtrådsdelen i øjeblikket.

vinklet elektronplacering

Group 3: Sc,Y,La, Ac

I have finally begun on the smaller groups – and have stitched the first element which doesn’t have an i in it’s name: Lanthanum.

gruppe/group 3

As you can see valence electrons begin to be in more than just one orbital per element (remember I illustrate them with the light coloured pearls).

Lanthanum and actinium gives the following groups, which are next in my stitching plan, their names: The Lanthanides and the Actinides.

Below here is a picture of the progress so far.  The ruler has cm as unit and i added to give you an idea of the size.

juni/june 2014

Gruppe 3: Sc, Y, La, Ac

Så nåede jeg til en af de mindre grupper – og det første latinske grundstofnavn uden i, lanthanum.

gruppe/group 3

Som I kan se begynder der nu at være valenselektroner i mere end en skal (husk jeg illustrerer dem med lyse perler)

Lanthanum og actinium danner grundlag for navngivningen af de følgende grundstoffer som jeg jeg skal til at igang med, nemlig lanthaniderne og actiniderne.

Til sidst et får I her et overordnet billede med en lineal (med cm som enhed) så I kan få en fornemmelse af størrelsen.

juni/june 2014

The alkaline-earth metals

The secon row in my periodic table is now done – the alkaline-earth metals – i had to restitch a bit because og wrong counting (the name and short name of strontium was placet to high – and that was very visible)

Here they are:

Jordalkalimetallerne_earth_alkali_metals

This group contain, among others, Calcium. Calcium is an important part of calcium carbonate (CaCO3), which is in limestone, bones, seashells, et cetera.

Some types of calcium carbonate can have variable amounts of magnesium or strontium incorporated, vere they then replace calcium. They can do this because they have the same amount of valence electrons (in the same type of orbitals, here the s-orbital) – the valence electrons are illustrated by the light coloured perls in my table. Naturally their sizes has to be teken into consideration and therefore this can not happen i alle types of calcium carbonate

These relations down each group i partly why the periodic table is such a practical tool.

I an already stitching the next couple of elements and it is starting to look like a table, so I will give you a little sneak peak.

Ac_igang_making_Ac

Jordalkalimetallerne

Så er anden hovedgruppe – jordalkalimetallerne – broderet færdig, med enkelte småfejl undervejs som måtte blive pillet op og broderet på ny, men det er jo hvad der sker når man tæller fejl (Strontiums navn og forkortelse ko til at sidde for højt, og det kunne ses)

Her er de så:

Jordalkalimetallerne_earth_alkali_metals

Denne gruppe indeholder blandt andet calcium, som jo er en vigtig del af kalk (CaCO3), som for eksempel er i knogler og muslinger. I visse kalk forekomster er kalk blevet “forurenet” med magnesium eller strontium der har taget calciums plads, de kan gøre dette fordi de har det samme antal valenselektroner (de lyse perler i mit broderi), i den samme type orbitaler(her s-orbitalen) selvfølgelig er der også deres størrelse at tage højde for – så det er ikke i alle typer opbygninger af kalk dette sker.

Dette slægtskab ned gennem hver gruppe er kendetegnet gennem hele det periodiske system, hvilket blandt andet er derfor det så smart en oversigt.

Jeg er godt igang med de næste grundstoffer, og det begynder efterhånden at ligne noget, så I får lige et lille smugkig.

Ac_igang_making_Ac

 

Hydrogen and the alkali metals

Hydrogen and the alkali metals make up the first row in my stitched periodic system.

The most obvious relation between these elements is there lonely valence electron – leading to only one light coloured pearl in my periodic system.

I began stitching the linen part first in all these elements, thereafter adding the pearls and finishing with the silk.

Linen threadHør

 

hør og perler

Linen thread and pearls

 

hør perler og slike

Complete first row

 

Since I wanted to stitch theit full latin names I went looking for a list with alle their names together. I could easiely find their latin names along with the normal information if I looked each element up – but I wanted a collected list since it is easier to have in front of me when I stitch – And I found that I was looking at – along with entertaining intormation about their naming in general  on the Elementymology website.

It is worth a visit :  Elementymology and Elements multidict

 

While I have been stitching the full names and the number small changes have been made to the letters. I have not yet adjusted my “overview design” as I have not yet stitched alle the letters in the alphabet and therefor may make further tiny changes. But I do follow the overall design and is still satisfeid with my colour choices.

Hygrogen var my first posibility to stitch the symbol for gaseous phases (at standard temp. and pressure) while all the other until now are in a solid  phase (at standard temp. and pressure)

Some close-ups of each element (except francium) are below. I am not the best photographer, but hopefully you will enjoy the pictures anyway.

Hygdrogenium

Lithium

Natrium

Kalium

Rubidium

Caesium

Hydrogen og alkalimetallerne

Hydrogen og alkalimetallerne danner den første hovedgruppe – og denne har jeg nu broderet færdig.

Det tydeligste slægtskab mellem dem, når man ser på et periodisk system, er at de alle kun har en valenselektron, så i mit periodiske system kun en lys perle.

Jeg startede med a brodere det som var med hørtråden, derefter tilføjede jeg perlerne og til sidst silken.

HørtrådHør

 

hør og perler

Hørtråd og perler

 

hør perler og slike

Helt færdig række

 

Da jeg gerne ville brodere deres fulde latinske navne bruge jeg lidt tid på at finde en samlet oversigt. Jeg kunne godt finde deres latinske navne under opslag (sammen med en masse andre informationer) ved hvert enkelt grundstof, men en samlet oversigt er lettere når man brodere. Mens jeg ledte efter dette fandt jeg denne underholdende hjemmeside som fokusere på navngivningen af grundstoffer istedet for de fysiske egenskaber, for dem kan man jo finde mange andre steder. (Denne hjemmeside havde også en oversigt over grundstoffernes latinske navne.

Den er et besøg værd og hedder:  Elementymology and Elements multidict

 

Mens jeg broderede har jeg lavet et par småændringer af de små bogstaver, jeg har dog ikke ændret min “designoversigt” endnu da jeg ikke har været igennem alle bogstaverne endnu – og der er sikkert et par stykker til hvor jeg lave bitte små ændringer.Men jeg følger det overordnede design og er stadig tilfreds med mit ensformige farvevalg.

Hydrogen var min første mulighed for at brodere symbolet for gasfase (ved standard temp. og tryk), de andre i denne hovedgruppe er faste ved disse forhold.

Nogle nærmere billeder af første hovedgruppe, bortset fra francium følger her. Jeg er  ikke den bedste fotograf, men det må I bære over med.

 

Hygdrogenium

Lithium

Natrium

Kalium

Rubidium

Caesium